Pracovní smlouva
     Toto je vzor pracovní smlouvy, který však není univerzálně použitelný - je určitým vodítkem pro zaměstnance i zaměstnavatel, na co by neměli zapomínat. Tento vzor je třeba uzpůsobit konkrétní situaci.
Vzor žádosti zaměstnance o zjednání nápravy při porušování povinností účastníků pracovněprávního vztahu
     V uvedeném vzoru zaměstnanec, který se cítí ponižován a nadměrně zatěžován, žádá zaměstnavatele o zjednání nápravy. Dále je zde vzor kladné a zamítavé odpovědi zaměstnavatele na tuto žádost.
Vzor konkurenční doložky
     Uvedený vzor slouží jako nedílná součást pracovní smlouvy.
Vzor žaloby o nepl.okamžitého zrušení prac.poměru
     Vzor této žaloby lze užít v případě naplatného okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance se zaměstnavatelem (příkladmě je zde uveden důvod zdravotní)
Vzor žaloby o neplatnost prac.smlouvy
     Tento vzor lze užít v případě neplatně sjednané pracovní smlouvy (příkladmě je zde uvedeno neplatně uzavřená smlouva, jíž byl sjednán vedlejší pracovní poměr)
Vzor žaloby o náhradu škody způsobenou zaměstnancem
     Tento vzor lze užít v případě vzniku škody (jako příklad je zde uveden náhrada škody v důsledku poškozeni služebního vozu zaměstnavatele zaměstnancem)
Vzor žaloby o uložení povinnosti zaplatit odstupné
     Lze užít v případě nesplnění zaměstnavatelovi povinnosti zaplatit odstupné (jako příklad je zde uveden důvod okamžitého ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele)
Vzor žaloby o náhradu mzdy za neplatné rozvázání prac.poměru
     Možno použít v případě nesplnění zaměstnavatelovi povinnosti náhradit mzdy za neplatné rozvázání prac.poměru (jde o období, kdy zaměstnanec nepracuje, ale na mzdu nárok přesto existuje)
Vzor žaloby o uložení povinnosti poukázat určenou částku na tuzemský účet zaměstnance
     Lze užít v případě nesplnění povinnosti zaměstnavatele poukázat určenou částku na účet zaměstnance u českého peněžního ústavu
Vzor žaloby o neplatnost výpovědi
     Jde o neplatnost výpovědi v souvislosti s pracovní kázní zaměstnance (jako výpovědní důvod je zde uvedena údajná krádež)
Vzor žaloby o uložení povinnosti zaplatit odstupné
     Lze užít v případě nesplnění zaměstnavatelovi povinnosti zaplatit odstupné (jako příklad je zde uveden důvod okamžitého skončení pracovního poměru dohodou z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele)
Vzor žaloby o náhradu škody na věcech odložených zaměstnancem
      Vzor lze užít v případě náhradu škody na odložené věci (jako příklad je zde uvedena ztráta mobilního telefónu NOKIA 6150 odloženého na pracovišti...)
Dohoda o provedení práce
      Sjednaný pracovní úkol má mít charakter ojedinělého konkretního úkolu (např. zpracování odborného posudku, provedení překladu, přednesení přednášky) Dohoda se uzavírá písemně nebo ústně
Dohoda o pracovní činnosti
      Dohody se uzavírají k provádění prací, které mají opakující se povahu (např. zabezpečení stráľní sluľby, práce klízečky) Dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná
Pracovní smlouva - vedlejší prac.poměr
      Základní vymezení struktury smlouvy pro sjednání vedlejšího pracovního poměru.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv