Cestovní náhrady - stravné

Mám dotaz zda-li je nutné u zaměstnance přijatého na pozici řidiče vyplácet stravné, pokud tento minimálně po dvou hodinách přerušuje řízení vozidla a čerpá přestávku, když jeho doba vzdálení se z místa výjezdu (tedy podniku) nepřekročí 5 hodin čistého času a když překřočí 5 hodin čistého času do opětovného návratu do podniku.

Dle § 140 odst. 1 zákoníku práce (z. č. 65/1965 Sb. v platném znění) jsou zaměstnavatelé povinni umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování (tuto povinnost však nemají vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu). Nárok na cestovní náhrady má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu v rozsahu vymezeném zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách (v platném znění), bez ohledu na skutečnost, zda zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na stravování na pracovišti či nikoli.

Pro účely zákona o cestovních náhradách se pracovní cestou rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. Na tomto místě je nutno upozornit, že je praktické dohodnout se zaměstnanci, u nichž častá změna pracoviště vyplývá ze zvláštní povahy zaměstnání (např. řidiči), že jejich pravidelným pracovištěm bude např. místo jejich pobytu. Není-li se zaměstnancem dohodnuto pravidelné pracoviště, pak se za něj považuje místo výkonu práce, které je obsaženo v pracovní smlouvě.

Je třeba též dodat, že pojem "pracovní cesta" dle zákona o cestovních náhradách se nekryje s pojmem "pracovní cesta" dle zákoníku práce (§ 38).

Poskytování stravného (jako jedné z cestovních náhrad) upravuje § 5 zákona o poskytování cestovních náhrad. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:

a) 57 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 87 Kč až 105 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 136 Kč až 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše 57 Kč.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv