O čem se mluví - připravovaná novela zákoníku práce

Poslanecká sněmovna schválila v říjnu 2003 tzv. "euronovelu" zákoníku práce. Novela stanovuje obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a  při výkonu povolání, omezuje uzavírání pracovních smluv na dobu určitou a obsahuje novou úpravu dohody o omezení výkonu výdělečné činnosti zaměstnance po skončení pracovního poměru. Nyní čeká novelu projednání v Senátu.

Hlavním cílem již předchozí rozsáhlé novely zákoníku práce v roce 2000 bylo promítnutí kritérií příslušných směrnic Evropských společenství do českého pracovního práva a dosažení plné slučitelnosti zákoníku práce s právem ES, upravujícím tuto problematiku. Právní vývoj a tvorba legislativních aktů ES je však natolik dynamickým jevem, že v průběhu let 2000 až 2002 byly schváleny další směrnice, které se týkají rovného zacházení a zákazu diskriminace, a které je nezbytné implementovat do  právního řádu ještě před přistoupením České republiky k  Evropské unii.

Konkrétně jde o  směrnici Rady 2000/43/ES, kterou se provádí zásada rovného zacházení mezi osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ. Směrnice požaduje stanovit základní rámec pro boj s diskriminací na  základě rasového nebo etnického původu.

Další nově přijatou směrnicí je směrnice Rady 2000/78/ES, která stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a při výkonu povolání. Tato směrnice požaduje stanovit obecný rámec pro boj s diskriminací na  základě víry nebo světového názoru, zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace, pokud jde o  zaměstnání a  výkon povolání.

Třetí směrnicí, kterou je nezbytné implementovat do právního řádu České republiky, je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES, kterou se  mění směrnice Rady 76/207/EHS o  zavedení rovného zacházení pro muže a  ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky.

Cílem výše uvedených směrnic je uvést v účinnost zásadu rovných příležitostí a  rovnosti v zacházení při výkonu povolání a při odborné přípravě, včetně pracovních podmínek, a  to bez ohledu na právní povahu vztahu, ve kterém je osoba zaměstnána nebo koná práci.

Dále obsahuje návrh novely implementaci směrnice Rady 1999/70/ES, týkající se  Rámcové dohody uzavřené organizacemi EOK, UNICE a CEEP o pracovních smlouvách na  dobu určitou, která byla dosud promítnuta do zákoníku práce pouze částečně, neboť vymezuje okruh osob, s kterými nelze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, zatímco směrnice požaduje přijmout opatření k zamezení tzv. řetězení pracovních poměrů uzavíraných na dobu určitou. Nová právní úprava směřuje k zamezení opakovaného uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, které by přesahovalo celkem dva roky, s tím, že zákon připouští nezbytné výjimky, které by měly umožňovat využívat pracovních poměrů na dobu určitou všude tam, kde je to nezbytné. Jde zejména o zaměstnávání důchodců, zastupování dlouhodobě nepřítomného zaměstnance a provozní nebo technologické důvody zaměstnavatele.

Návrh zákona dále obsahuje novou úpravu dohody o  omezení výkonu výdělečné činnosti zaměstnance po skončení pracovního poměru ve vazbě na možné konkurenční jednání vůči bývalému zaměstnavateli a několik dalších úprav.

Z přijatých pozměňovacích návrhů je zásadní změnou zrušení § 50 zákoníku práce, podle něhož zaměstnavatel dosud mohl dát zaměstnanci se  změněnou pracovní schopností platně výpověď (kromě zákonem stanovených výjimek) jen s předchozím souhlasem příslušného úřadu práce.

Podle dalšího přijatého pozměňovacího návrhu by přestávky v práci na  jídlo a  oddech měly být zaměstnancům poskytovány nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce a nikoliv po 4 a  půl hodinách, jako dosud. Obdobně dochází ke změně a zjednodušení v  definování nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Pro rovnoměrné rozvržení pracovní doby je stanovena pouze jedna podmínka, a sice, aby rozvržená pracovní doba na jednotlivé týdny nepřesáhla devět hodin.

Informace o novele připravila Lenka Konvalinová, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Pracovní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv