Srážky z příjmu

Úprava srážek z příjmu zaměstnance z pracovněprávního vztahu zahrnující srážky ze mzdy, srážky z platu a z jiných příjmů zaměstnance z pracovněprávního vztahu (odměna z dohod, náhrada mzdy, odstupné, …..) je v rámci nového zákoníku práce soustředěna již jen v zákoníku práce v ust. § 145 a násl. a vychází z úpravy obsažené v dosavadním zákoníku práce, ust. § 12 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ust. § 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a z § 13 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.

Srážky z příjmu mohou být prováděny ve třech případech, a to

  • když to stanoví zákoník práce nebo zvláštní zákon,

  • na základě dohody o srážkách ze mzdy k uspokojení plnění zaměstnavatele nebo k  uspokojení závazků zaměstnance

  • a nově je dána výslovně možnost srážet z příjmu k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace , bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.

Významnou změnou a zjednodušením ve prospěch zaměstnavatele je novelizované znění ust. § 551 občanského zákoníku. Srážky ze mzdy prováděné na základě dohod o srážkách ze mzdy podle ust. § 551 občanského zákoníku již budou možné jen k uspokojení pohledávek výživného a jiných pohledávek, o nichž to stanoví zákon. Tato významná novelizace ust. § 551 občanského zákoníku přináší zjednodušení pro stranu zaměstnavatele, který dle právní úpravy do 31.12.2006 byl povinen k výplatě srážek ze mzdy zaměstnance okamžikem, kdy mu byla předložena dohoda v rámci které si zaměstnanec s jiným subjektem srážky ze mzdy sjednal.

Nově tedy pokud bude zaměstnavateli předložena např. dohoda, v rámci které si zaměstnanec sjednal hradit výživné vůči svým dětem srážkami ze mzdy, bude zaměstnavatel povinen tuto dohodu respektovat a okamžikem předložení této dohody zaměstnavateli stanovené srážky ze mzdy provádět. Pokud však bude zaměstnavateli předložena např. dohoda, v rámci které se zaměstnanec s dalším subjektem dohodl, že částku půjčenou od tohoto subjektu na základě smlouvy o půjčce bude splácet formou srážek ze mzdy, nebude zaměstnavatel povinen tuto respektovat. Pokud tedy bude zaměstnanec po zaměstnavateli požadovat, aby z jeho peněžního příjmu bylo sráženo ve prospěch třetí osoby a nebude-li se jednat o výživné, bude k tomu třeba souhlasu zaměstnavatele, a to v podobě dohody o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance.

Dle přechodného ustanovení obsaženého v doprovodném zákoně k zákoníku práce se srážky na základě dohod o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů uzavřených přede dnem nabytí účinnosti zákoníku práce, tedy před 1.1.2007 budou provádět podle dosavadních právních předpisů, ovšem pohledávky zajištěné těmito dohodami nebude možné zvyšovat, jestliže je dle nového zákoníku práce nebude možné provádět, tedy resp. půjde-li o pohledávky jiného charakteru než výživné.

I dle nového zákoníku práce je ale samozřejmě možné, aby si zaměstnavatel zajistil své pohledávky vůči zaměstnanci dohodou o srážkách ze mzdy. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Pouze na základě takové dohody bude možné srážet ze mzdy zaměstnance k náhradě škody.

V rámci ust. § 147 zákoník práce výslovně vymezuje, které srážky je zaměstnavatel oprávněn provést z příjmu zaměstnance bez dohody, a to jednak srážky na základě rozhodnutí některých státních orgánů ( např. pojistné na sociální zabezpečení atd.) a jednak srážky na úhradu některých pohledávek zaměstnavatele. Zákoník práce přitom výslovně zakazuje srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele za přijetí do zaměstnání, ke složení peněžních záruk nebo k úhradě smluvních pokut. Výslovně je také nově stanoveno, že srážky k náhradě škody jsou možné jen na základě dohody a tedy není možné aby zaměstnavatel dle vlastního rozhodnutí prováděl srážky z příjmu zaměstnance k náhradě škody, kterou mu zaměstnanec způsobil.

Stále bude platit, že srážky ze mzdy je možné provést jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu. Zákoník práce ovšem umožňuje provést srážky ze mzdy i ve větším rozsahu, a to jen na základě dohody o srážkách ze mzdy, nejde-li o srážky ve prospěch zaměstnavatele a nebude-li tím ohroženo provádění jiných srážek ze mzdy ani tím nebudou tyto srážky zkráceny.

Zákoník práce nově stanoví evidenční povinnost zaměstnavatele týkající se stanovených údajů a písemností o prováděných srážkách z příjmu zaměstnance a tyto je povinen evidovat po stejnou dobu jako ostatní údaje a doklady týkající se mzdy nebo platu.

Mgr. Jana Drexlerová


Název rubriky - Pracovní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.3.2007 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.3.2007.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv