Okamžité zrušení pracovního poměru

Mám dotaz, zda-li mohu okažitě zrušit pracovní poměr podle § 53 zákoníku práce zaměstnanci, kterému jsem v posledních šesti měsících doručil dvojí písemné upozornění na možnost výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce pro neplnění písemných pokynů nadřízeného, a které tento zaměstnanec stejně nesplnil ani v dalších ústně zadaných termínech.

Okamžité zrušení je pouze výjimečným prostředkem ke zrušení pracovního poměru. Zákoník práce uvádí v § 53 dva důvody, pro které se tak může stát:

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců.

b) porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem.

Váš dotaz zřejmě míří do bodu b). Zákoník nedefinuje pojem "porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem". Je proto třeba vycházet z konkrétního porušení - ze situace, za které bylo učiněno, i z osoby zaměstnance (např. z toho, zda již v minulosti porušil pracovní kázeň).

Při posuzování Vaší situace můžeme postupovat takto. § 46 odst. 1 písm. f) připouští možnost dát zaměstnanci výpověď, pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi. Jestliže jste zaměstnance již upozorňoval vícekrát (dvakrát písemně a navíc i ústně) na porušování kázně a zaměstnanec tato upozornění nerespektovat a bral na lehkou váhu, přičemž stále neplní příkazy svého nadřízeného, pak dle mého názoru lze obecně říci - ano, jde o zvlášť hrubé porušování pracovní kázně. Proto může být s takovým zaměstnanecm okamžitě ukončen pracovní poměr.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv