Pracovní smlouva

Toto je vzor pracovní smlouvy, který však není univerzálně použitelný - je určitým vodítkem pro zaměstnance i zaměstnavatel, na co by neměli zapomínat. Tento vzor je třeba uzpůsobit konkrétní situaci.

ABC, s.r.o.

sídlo: Zámecká 42, Plzeň, psč. 306 14

(dále jen zaměstnavatel)

 

a

 

Jan Novák,

narozen 12.12.1977 (r.č. 771212/2116)

číslo OP: 1256897915

bytem Kozolupy 15, psč. 330 32

(dále jen zaměstnanec)

 

uzavírají tuto

 

PRACOVNÍ SMLOUVU

 

 

 

Čl. 1

Druh práce, jeho bližší označení

 

            Zaměstnanec bude vykonávat práci asistenta vedoucího odbytu. Výkon práce obnáší zejména psaní obchodních dopisů, přepis textů do elektronické podoby, skenování a faxování dokumentů, sjednávání schůzek se zákazníky, vyřizování korespondence, vyhledávání informací na Internetu a zabezpečování chodu kanceláře po materiální stránce (např. nákup drobného kancelářského vybavení).

 

 

Čl. 2

Místo výkonu práce, jeho bližší označení

 

Místem výkonu práce se je sídlo zaměstnavatele. V době podpisu této smlouvy je jím ul. Zámecká 42, Plzeň 306 14. Pakliže dojde ke změně sídla zaměstnavatele a nové sídlo se  bude nacházet na území statutárního města Plzně, nepovažuje se toto za změnu pracovní smlouvy. Pakliže by zaměstnavatel měnil sídlo mimo území statutárního města Plzně, musí být uzavřen dodatek k této pracovní smlouvě.

 

 

Čl. 3

Den nástupu do  práce

 

Za den nástupu do práce se určuje 1. červenec 2003.

 

 

Čl. 4

            Pracovní poměr se  sjednává na 1 rok. Sjednává se též zkušební doba v délce 3 měsíců.


 

 

Čl. 5

1.  Zaměstnanec byl před uzavřením pracovní smlouvy seznámen s právy a povinnostmi a s pracovními a mzdovými podmínkami. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní a pracovní smlouvou.

2.  Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň.

 

 

Čl. 6

Mzda

 

            1. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda ve výši 12.000,- Kč (slovy jedenácttisíckorunčeských). Výše mzdy je stanovena již s ohledem k případné práci přesčas. Proto za práci přesčas nenáleží zaměstnanci příplatek ani náhradní volno (§ 5 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku).

            2. Mzda je splatná po vykonání práce, a to do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém na ni vznikl zaměstnanci nárok. Na žádost zaměstnance bude zaměstnavatel mzdu či jiná peněžitá plnění ve prospěch zaměstnance poukazovat na  účet zaměstnance č. ............. vedený u banky ...................... Dojde-li u zaměstnance ke změně účtu či bankovního ústavu, musí toto zaměstnavateli písemně oznámit nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který mu má být mzda na účet poukázána.

            3. Mzda se  zaměstnanci vyplácí v české měně.

 

 

Čl. 7

Dovolená

 

            Zaměstnanec má nárok na dovolenou na zotavenou v délce 4 týdnů (§ 102 odst. 1 zákoníku práce). Týdnem dovolené se rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.

 

 

Čl. 8

Výpovědní doby

 

            Výpovědní doby upravuje § 45 zákona č. 65/1965 Sb. v platném znění (zákoník práce).

 

 

Čl. 9

Pracovní doba, práce přesčas, pracovní cesta

 

1. Stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení upravují § 83a, § 84 a § 85 zákoníku práce.

            2. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní důvody. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

            3. Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu.

 

Čl. 10

            Práva a povinnosti účastníků této smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovněprávními předpisy.

 

 

 

V Plzni dne ................................

 

 

..........................................                                        .......................................

ABC, s.r.o.                                                                 Jan Novák

Do smlouvy není pojata tzv. konkurenční doložka, neboť zaměstnanec je najímám na „kancelářské práce“, jejichž výkon u jiného zaměstnavatele nemůže mít povahu soutěžního jednání.


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv