Běh výpovědní lhůty

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na platnost datumu ve výpovědi z pracovního poměru. Když dám výpověď 5.2., běží dvouměsíční lhůta od tohoto data nebo až od 1.3.? Děkuji.

Výpověď z pracovního poměru upravuje zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb. v platném znění) v § 44 a následujících. § 45 se konkrétně věnuje výpovědní době. Ta je zásadně dvouměsíční, v zákonem uvedených případech se však prodlužuje na měsíce tři (např. při výpovědi z tzv. organizačních důvodů). Počátek výpovědní doby je stanoven následovně - začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve Vašem případě to znamená, že když výpověď podáte v únoru, výpovědní doba začne běžet až od 1. března.

Zákoník také upravuje konec výpovědní doby. Nenastanou-li žádné zvláštní okolnosti, konční běh výpovědní doby uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, tedy při výpovědní době dvouměsíční by to ve Vašem případě bylo uplynutím 30. dubna. Zákon však také počítá se situacemi, kdy může výpovědní doba z různých důvodů skončit i k jinému dni. Uvedu namátkou dva případy. Jestliže dává zaměstnavatel výpověď např. osamělému zaměstnanci, který trvale pečuje o dítě mladší 15 let, pak mu musí zajistit nové vhodné zaměstnání (pokud se s ním nedohodne jinak). Výpovědní doba pak skončí teprve tehdy, až zaměstnavatel tuto povinnost splní.

Výpovědní doba se též staví po dobu tzv. ochranné doby (typickým příkladem je pracovní neschopnost zaměstnance z důvodu nemoci). To znamená - dal-li zaměstnavatel výpověď zaměstnanci před touto ochrannou dobou a výpovědní doba by měla skončit v této ochranné lhůtě, pak běh výpovědní lhůty se na tuto dobu zastaví a bude pokračovat až po skončení ochranné doby (až se zaměstnanec vrátí po nemoci znovu do práce). Pokud však zaměstnanec neprohlásí, že na prodloužení výpovědní lhůty netrvá.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv