Vzor žaloby o náhradu mzdy za neplatné rozvázání prac.poměru

Možno použít v případě nesplnění zaměstnavatelovi povinnosti náhradit mzdy za neplatné rozvázání prac.poměru (jde o období, kdy zaměstnanec nepracuje, ale na mzdu nárok přesto existuje)

Okresnímu soudu
v Plzni

Žalobce: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žalovaný: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Vzor žaloby o náhradu mzdy za neplatné rozvázání prac.poměru

I.

Žalobce a žalovaný si sjednali pracovní poměr podle pracovní smlouvy ze dne 8.ledna 2001 (zde je třeba uvést druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce)

Důkaz:
pracovní smlouva ze dne 8. ledna 2001, se připojuje
výslechem účastníků

II.

Źalovaný dopisem ze dne 1.června 2001 okamžitě zrušil pracovní poměr se žalobcem pro porušení pracovní kázně. Na základě žaloby podané žalobcem rozhodl okresní soud v Opavě rozsudkem ze dne 30.července 2001, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Teprve na základě tohoto rozsudku zařadila žalovaná zpět na původní pracovní místo žalobkyni. Za dobu dvou měsíců, po kterou žalovaná neumožnila žalobkyni pracovat, požaduje žalobkyně náhradu mzdy ve výši 14.000 Kč, to je 7.000 Kč za měsíc. Žalobce po doručení okamžitého zrušení oznámila žalovanému, že trvá na dalším zaměstnávání.

Důkaz:
rozsudek okresního soudu v Opavě ze dne 30.července 2001, který se připojuje
potvrzení mzdové účtárny žalované o výpočtu průměrného měsíčnůího výdělku ze  dne10.července, které se připojuje
výslech žalobkyně

III.

Protože pokusy žalobce o mimosoudní vyřízení byly bezvýsledné, nezbývá žalobci, než žádat o vydání tohoto

r o z s u d k u :

Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 14.000 Kč a náklady řízení v částce 500 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V, dne , podpis


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv