Vzor žaloby o nepl.okamžitého zrušení prac.poměru

Vzor této žaloby lze užít v případě naplatného okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance se zaměstnavatelem (příkladmě je zde uveden důvod zdravotní)

Okresnímu soudu
v Plzni

Žalobce: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žalovaný: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

I.

Žalobce a žalovaný si sjednali pracovní poměr podle pracovní smlouvy ze dne 8.ledna 2001 (zde je třeba uvést druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce)

Důkaz:
pracovní smlouva ze dne 8. ledna 2001
výslechem účastníků

II.

Dne 20. prosince 2002 obdržel žalobce od žalovaného dopis, ve kterém mu sděluje, že na  podle § ...(zde je třeba přesně vylíčit důvod/důvody okamžitého rozvázání pracovního poměru) ... např. 54 odst.1 písm. b/ ZP okamžitě zrušuje pracovní poměr ze zdravotních důvodů.

Důkaz: dopis žalovaného ze dne 20. prosince 2002

III.

Žalobce však s okamžitým zrušením pracovního poměru nesouhlasí, neboť ...(zde je třeba přesně vylíčit důvody v nichž je spatřována ona neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru) ... se opírá pouze o lékařské potvrzení, že by s i žalovaný měla hledat jiné lehčí zaměstnání. Důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů však může být jen lékařský posudek, že zaměstnanec nemůže konat dále svou práci bez vážného ohrožení svého zdraví a  zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou, pro něho vhodnou práci. Z uvedeného je patrno, že okamžité zrušené pracovního poměru je neplatné.

Důkaz:
lékařské potvrzení ze dne 16..prosince 2002
výslech žalovaného

IV.

Protože pokusy žalobce o mimosoudní vyřízení byly bezvýsledné, nezbývá žalobci, než žádat o vydání tohoto

r o z s u d k u :

Určuje se, že okamžité zrušení pracovního poměru přípisem žalované ze dne 20. prosince 2002, je neplatné. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady řízení v částce 5.000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V, dne, podpis


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Martin Sotona

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv