Vzor žaloby o neplatnost prac.smlouvy

Tento vzor lze užít v případě neplatně sjednané pracovní smlouvy (příkladmě je zde uvedeno neplatně uzavřená smlouva, jíž byl sjednán vedlejší pracovní poměr)

Okresnímu soudu
v Plzni

Žalobce: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žalovaný: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

neplatnost pracovní smlouvy, jíž byl sjednán vedlejší pracovní poměr

I.

Žalobce a žalovaný si sjednali pracovní poměr podle pracovní smlouvy ze dne 8.ledna 2001 v rozsahu 25 hodin týdně. (zde je třeba uvést druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce)

Důkaz:
pracovní smlouva ze dne 8. ledna 2001
výslechem účastníků

II.

Po sjednání pracovní smlouvy žalobce zjistil...(zde je třeba vylíčit důvody, v nichž je shledávána neplatnost výše uvedené pracovní smlouvy) ...např. tedy: , že žalovaný kromě práce u žalobce pracuje ještě v obdobném pracovním zařazení, a to v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, tedy na plný pracovní úvazek. Žalovaný toto zaměstnání žalobci však zatajil a nepožádal tohoto zaměstnavatele o udělení předchozího souhlasu k práci ve vedlejším pracovním poměru u žalobkyně.Tento souhlas byl nutný s ohledem na stejné zařazení žalované v obou pracovních poměrech. Za této situace je sjednání pracovního poměru mezi účastníky neplatné.

Důkaz:
písemné vyjádření prvotního zaměstnavatele
výslechem žalovaného

III.

Protože pokusy žalobce o mimosoudní vyřízení byly bezvýsledné, nezbývá žalobci, než žádat o vydání tohoto

r o z s u d k u :

Určuje se, že pracovní smlouva uzavřená mezi účastníky dne 8. ledna 2001, je neplatná. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení v částce 5.000 Kč do pěti dnů od  právní moci tohoto rozsudku.

V, dne, podpis


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Renáta Matejková

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv