Dohoda o pracovní činnosti

Dohody se  uzavírají k provádění prací, které mají opakující se povahu (např. zabezpečení stráľní sluľby, práce klízečky) Dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná

(název a sídlo zaměstnavatele)
dále jen zaměstnavatel

a

(jméno, rodné číslo, trvalé bydliątě)
dále jen zaměstnanec

uzavírají tuto
dohodu o pracovní činnosti

Zaměstnanec se zavazuje vykonávat od ________ do _______ tyto práce:
Sjednaný rozsah práce:

Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práce svědomitě, řádně a hospodárně podle sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se na jejich výkon, zejména s předpisy k  zajiątění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Za uvedenou pracovní činnost byla účastníky dohody sjednána odměna ve výąi měsíčně ____,- Kč (slovy .... korun českých), která je splatná ve výplatním termínu stanoveném zaměstnavatelem.

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za ąkodu stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru, a to i tehdy, kdyľ ji způsobili jeho rodinní přísluąníci, kteří mu při práci pomáhali. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za ąkodu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru (rodinným přísluąníkům odpovídá zaměstnavatel podle občanského zákoníku).

Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o změně osobních údajů, které zaměstnavateli poskytl. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit ochranu těchto údajů před zneuľitím.

Zaměstnanec se zavazuje, ľe bez souhlasu zaměstnavatele nesdělí ľádné třetí osobě informace tvořící předmět obchodního tajemství a bude tyto informace chránit. Obchodní tajemství tvoří veąkeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s ________, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v přísluąných obchodních kruzích běľně dostupné, mají být podle vůle zaměstnavatele utajeny a  odpovídajícím způsobem jejich utajení zajią'uje.

Daląí ujednání:

Odměna bude ve výplatních termínech poukazována na účet č __________________

Výkon práce nepřekročí polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této dohody, se řídí ustanoveními zákoníku práce a daląími předpisy upravujícími pracovně- právní vztahy.

Obě smluvní strany potvrzují svým podpisem autentičnost této dohody. Zároveň smluvní strany prohlaąují, ľe si tuto dohodu přečetly a ľe nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V __________, dne _______________
Zaměstnanec      zaměstnavatel

Tuto dohodu -dle §232 ZP- může zaměstnavatel sjednat jen vyjímečně (viz §232 odst.1 ZP). Musí však jít o práci,

a) jejíž pravidelný výkon nemůže zaměstnavatel zabezpečit v rámci předem stanoveného rozvržení pracovní doby a  rozvrhu pracovních směn tak, aby její řízení, sledování jejího provádění a  kontrola dodržování pracovní doby byly účelné a hospodárné,

b) jejíž výkon v  pracovním poměru by byl z  hlediska zájmů společnosti pro zaměstnavatele neúčelný nebo nehospodárný z jiných důvodů.

S  mladistvými lze tuto dohodu uzavírat, jen pokud tím nebude ohrožen jejich zdravý vývoj nebo výchova k povolání.

Tato dohoda se  uzavírá k provádění prací, které mají opakující se povahu (např. zabezpečení strážní služby, práce uvaděčky, úklidové práce)

Dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná

Ve smlouvě musí být uveden druh sjednané práce, sjednaná odměna za  vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá

Na základě této uzavřené dohody jsou zaměstnanci povinni zejména

a) konat práce svědomitě a  řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v dohodě,

b) konat práce osobně, popřípadě za pomoci rodinných příslušníků uvedených v dohodě,

c) dodržovat právní předpisy vztahující se  k  práci jimi vykonávané, zejména právní předpisy k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; dodržovat ostatní předpisy vztahující se  k  práci jimi vykonávané, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s  nimiž byli řádně seznámeni,

d) řádně hospodařit se  svěřenými prostředky a  střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.

Na základě této uzavřené dohody jsou zaměstnavatele povinni zejména

a) vytvářet zaměstnancům přiměřené pracovní podmínky zajišťující řádný a  bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebné základní prostředky, materiál, nářadí a  osobní ochranné pracovní prostředky,

b) seznámit zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se  k práci jimi vykonávané, zejména s  právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) přiměřeně kontrolovat řádný výkon práce,

d) poskytnout zaměstnancům za vykonanou práci sjednanou odměnu, která nesmí být v rozporu s pracovněprávním předpisem,

e) dodržovat i ostatní podmínky sjednané v dohodě; případné další sjednané nároky zaměstnance nebo jiná plnění v jeho prospěch však nelze dohodnout pro zaměstnance příznivěji, než jsou obdobné nároky a plnění vyplývající z pracovního poměru.

Zákazy některých prací pro ženy a mladistvé platí i pro tuto dohodu.

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli, s  nímž uzavřel tuto dohodu, za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při výkonu práce nebo v  přímé souvislosti s  ním stejně jako zaměstnanec v  pracovním poměru, i když tuto škodu způsobili jeho rodinní příslušníci, kteří mu při práci pomáhali. Jde-li o práci konanou na  základě dohody o  provedení práce, nesmí výše náhrady škody způsobené z  nedbalosti přesáhnout třetinu skutečné škody a nesmí být ani vyšší než třetina odměny sjednané za provedení této práce, s výjimkou případů podle § 176 až 178 ZP.

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou utrpěl při výkonu práce podle uzavřené dohody nebo v  přímé souvislosti s ním, stejně jako zaměstnancům v  pracovním poměru; rodinným příslušníkům odpovídá zaměstnavatel podle občanského zákoníku.

Dohodu o  pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 100 hodin.

Na základě dohody o  pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby; do  tohoto rozsahu se nezapočítává doba případné pracovní pohotovosti, za  kterou zaměstnanci nepřísluší odměna, a  pracovní pohotovost doma. Vláda může stanovit nařízením, ve kterých výjimečných případech lze na základě dohody o pracovní činnosti vykonávat práci nad rozsah pracovní doby uvedený v předchozí větě.

Dodržování sjednaného a  nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby podle předchozího odstavce se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena (§ 238 odst. 2), nejdéle však za období 12 měsíců.

Průměrná doba skutečného výkonu práce nesmí přesáhnout 1/2 stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle za 12 měsíců

Dle § 39 Nařízení vlády č. 108/94 lze na určité vyjmenované druhy práce uzavřít dohodu až do rozsahu týdenní pracovní doby

Pracovníkovi nevzniká nárok na dovolenou na  zotavenou. V dohodě však může být sjednáno při určitých podmínkách poskytování pracovního volna v  rozsahu odpovídajícím nároku zaměstnance na dovolenou

Dohoda se uzavírá na dobu určitou, popř. neurčitou. V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení. Pokud není uvedeno v dohodě, lze ji zrušit dohodou účastníků a  jednostranně jen výpovědí s  15 denní výpovědní lhůtou.


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv