Vzor žaloby o uložení povinnosti zaplatit odstupné

Lze užít v případě nesplnění zaměstnavatelovi povinnosti zaplatit odstupné (jako příklad je zde uveden důvod okamžitého skončení pracovního poměru dohodou z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele)

Okresnímu soudu
v Plzni

Žalobce: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žalovaný: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

o uložení povinnosti zaplatit odstupné

I.

Žalobce a žalovaný si sjednali dohodu o skončení pracovního poměru ke dni 8.ledna 2000. Současně v dohodě uvedli jako důvod organizační změny u  žalovaného.

Důkaz: dohodu o skončení pracovního poměru ze dne 8.ledna 2000, se připojuje
výslechem účastníků

II.

Na základě této dohody požádal žalobce o poskytnutí odstupného podle § 60a ZP v rozsahu dvojnásobku průměrného výdělku v částce 16.000 Kč. Žalovaný však zaplacení odmítá a tvrdí, že na výplatu odstupného není nárok, když pracovní poměr neskončil výpovědí danou zaměstnavatelem podle ustanovení § 46 odst.1 písm.a/ až c/ ZP.

Důkaz: vyjádření žalovaného ze dne 11.června 2001, se připojuje

III.

Toto tvrzení není správné, neboť odstupné přísluší i v případě, že k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou z organizačních důvodů. Navrhuji proto vydání tohoto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 16.000 Kč a nahradit náklady řízení v  částce 640 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V, dne, podpis


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Renáta Matejková

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv