Vzor žaloby o uložení povinnosti poukázat určenou částku na tuzemský účet zaměstnance

Lze užít v případě nesplnění povinnosti zaměstnavatele poukázat určenou částku na účet zaměstnance u českého peněžního ústavu

Okresnímu soudu
v Plzni

Žalobce: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žalovaný: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

o uložení povinnosti žalované poukázat určenou částku žalobkyní na její účet u  českého peněžního ústavu

I.

Žalobce a žalovaný si sjednali pracovní poměr podle pracovní smlouvy ze dne 8.ledna 2001 (zde je třeba uvést druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce)

Důkaz:
pracovní smlouva ze dne 8. ledna 2001, se připojuje
výslechem účastníků

II.

Dne 3. sprna 2001 sjednali účastníci dohodu, podle níž bude žalovaná každý měsíc ze mzdy žalobkyně poukazovat částku 2.500 Kč na účet žalobkyně vedený u Komerční banky a s., pobočky v Praze 1, Václavské náměstí 43, č. 192805400297/0100. Přes urgenci žalovaná však závazek převzatý z dohody neplní.

Důkaz: dohoda ze dne 3.sprna 2001, se připojuje

III.

Protože pokusy žalobce o mimosoudní vyřízení byly bezvýsledné, nezbývá žalobci, než žádat o vydání tohoto

r o z s u d k u :

Žalovaná je povinna poukazovat ze mzdy žalobkyně částku 2.500 Kč měsíčně na účet žalobkyně vedený u Komerční banky a s., pobočky v Praze 1, Václavské náměstí 43, č. 192805400297/0100. , počínaje dnem právní moci tohoto rozsudku. a nahradit náklady řízení v částce 5.000 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V , dne, podpis


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv