Dohoda o provedení práce

Sjednaný pracovní úkol má mít charakter ojedinělého konkretního úkolu (např. zpracování odborného posudku, provedení překladu, přednesení přednášky) Dohoda se  uzavírá písemně nebo ústně

(název a sídlo zaměstnavatele)
dále jen zaměstnavatel

a

(jméno, rodné číslo, trvalé bydliště)
dále jen zaměstnanec

uzavírají tuto dohodu o provedení práce

Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody provede: ___________

Práce bude provedena od _______ do __________.

Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práce svědomitě, řádně a hospodárně podle sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se na jejich výkon, zejména s předpisy k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovní úkol musí být proveden ve  sjednané lhůtě, jinak může zaměstnavatel od dohody ustoupit.

Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám byla účastníky dohody sjednána předpokládaná odměna btto ve výši …….,- Kč/hod. (slovy……………korun českých). Počet hodin nepřesáhne 100 hodin v roce ….. a bude vykazován na samostatném výkazu.

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru, a to i tehdy, když ji způsobili jeho rodinní příslušníci, kteří mu při práci pomáhali. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu stejně jako zaměstnancům v  pracovním poměru (rodinným příslušníkům odpovídá zaměstnavatel podle Občanského zákoníku).

Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o změně osobních údajů, které zaměstnavateli poskytl. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit ochranu těchto údajů před zneužitím.

Zaměstnanec se zavazuje, že bez souhlasu zaměstnavatele nesdělí žádné třetí osobě informace tvořící předmět obchodního tajemství a bude tyto informace chránit. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s____________které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle zaměstnavatele utajeny a __________ odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

Další ujednání:

Odměna bude poukázána po dokončení a odevzdání práce na osobní účet zaměstnance u  peněžního ústavu následovně:

Název ústavu, adresa ústavu, číslo běžného účtu:

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této dohody, se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy.

Obě smluvní strany potvrzují svým podpisem autentičnost této dohody. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V __________, dne _______________
Zaměstnanec     zaměstnavatel

Tuto dohodu -dle §232 ZP- může zaměstnavatel sjednat jen vyjímečně (viz §232 odst.1 ZP). Musí však jít o práci,

a) jejíž pravidelný výkon nemůže zaměstnavatel zabezpečit v rámci předem stanoveného rozvržení pracovní doby a  rozvrhu pracovních směn tak, aby její řízení, sledování jejího provádění a  kontrola dodržování pracovní doby byly účelné a hospodárné,

b) jejíž výkon v  pracovním poměru by byl z  hlediska zájmů společnosti pro zaměstnavatele neúčelný nebo nehospodárný z jiných důvodů.

S  mladistvými lze tuto dohodu uzavírat, jen pokud tím nebude ohrožen jejich zdravý vývoj nebo výchova k povolání.

Tato dohoda se  uzavírá k provádění prací, které mají opakující se povahu (např. zabezpečení strážní služby, práce uvaděčky, úklidové práce)

Dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná

Ve smlouvě musí být uveden druh sjednané práce, sjednaná odměna za  vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá

Na základě této uzavřené dohody jsou zaměstnanci povinni zejména

a) konat práce svědomitě a  řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v dohodě,

b) konat práce osobně, popřípadě za pomoci rodinných příslušníků uvedených v dohodě,

c) dodržovat právní předpisy vztahující se  k  práci jimi vykonávané, zejména právní předpisy k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; dodržovat ostatní předpisy vztahující se  k  práci jimi vykonávané, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s  nimiž byli řádně seznámeni,

d) řádně hospodařit se  svěřenými prostředky a  střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.

Na základě této uzavřené dohody jsou zaměstnavatele povinni zejména

a) vytvářet zaměstnancům přiměřené pracovní podmínky zajišťující řádný a  bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebné základní prostředky, materiál, nářadí a  osobní ochranné pracovní prostředky,

b) seznámit zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se  k práci jimi vykonávané, zejména s  právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) přiměřeně kontrolovat řádný výkon práce,

d) poskytnout zaměstnancům za vykonanou práci sjednanou odměnu, která nesmí být v rozporu s pracovněprávním předpisem,

e) dodržovat i ostatní podmínky sjednané v dohodě; případné další sjednané nároky zaměstnance nebo jiná plnění v jeho prospěch však nelze dohodnout pro zaměstnance příznivěji, než jsou obdobné nároky a plnění vyplývající z pracovního poměru.

Zákazy některých prací pro ženy a mladistvé platí i pro tuto dohodu.

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli, s  nímž uzavřel tuto dohodu, za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při výkonu práce nebo v  přímé souvislosti s  ním stejně jako zaměstnanec v  pracovním poměru, i když tuto škodu způsobili jeho rodinní příslušníci, kteří mu při práci pomáhali. Jde-li o práci konanou na  základě dohody o  provedení práce, nesmí výše náhrady škody způsobené z  nedbalosti přesáhnout třetinu skutečné škody a nesmí být ani vyšší než třetina odměny sjednané za provedení této práce, s výjimkou případů podle § 176 až 178 ZP.

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou utrpěl při výkonu práce podle uzavřené dohody nebo v  přímé souvislosti s ním, stejně jako zaměstnancům v  pracovním poměru; rodinným příslušníkům odpovídá zaměstnavatel podle občanského zákoníku.

Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s  fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v  témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce; vláda může stanovit nařízením, v  kterých výjimečných případech se do předpokládaného rozsahu práce tato doba nezapočítává.

Dohoda o  provedení práce se  uzavírá písemně nebo ústně. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v  ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden; v písemné dohodě, popřípadě v písemném záznamu o  ústně uzavřené dohodě má zaměstnavatel mimoto uvést předpokládaný rozsah práce podle předchozího odstavce, pokud její rozsah nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu.

Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky; zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, která mu tím vznikla.

Odměna za  provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce. Mezi účastníky lze dohodnout, že část odměny bude splatná již po provedení určité části pracovního úkolu. Zaměstnavatel může odměnu po projednání se  zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám.

Zemře-li zaměstnanec před splněním pracovního úkolu, nároky na  odměnu přiměřenou vykonané práci, pokud může zaměstnavatel jejich výsledky použít, a nároky na náhradu účelně vynaložených nákladů nezanikají a stávají se součástí dědictví.

Sjednaný pracovní úkol má mít charakter ojedinělého konkretního úkolu (např. zpracování odborného posudku, provedení překladu, přednesení přednášky)

Dohoda se  uzavírá písemně nebo ústně

Předpokládaný rozsah pracovního úkolu nesmí být vyšší než 100 hodin

Celkový rozsah uzavřených dohod zaměstnancem u  1 zaměstnavatele nesmí přesáhnout za 1 rok 100 hodin (může být uzavřeno více dohod v kalendářním roce)

V dohodě musí být sjednána odměna za provedení pracovního úkolu, vymezen pracovní úkol


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv