Právní předpisy

ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY (v platném znění) - server MPSV.CZ

Zákony

 

Nařízení vlády

 

Vyhlášky

 

Sdělení

 

Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.

Zákon č. 65/1965 Sb.,

zákoník práce

Zákon č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně

Zákon č. 1/1991 Sb.,

o zaměstnanosti

Zákon č. 2/1991 Sb.,

o kolektivním vyjednávání

Zákon č. 9/1991 Sb.,

o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti

Zákon č. 451/1991 Sb.,

kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Zákon č. 463/1991 Sb.,

o životním minimu

Zákon č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 1/1992 Sb.,

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Zákon č. 119/1992 Sb.,

o cestovních náhradách

Zákon č. 143/1992 Sb.,

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Zákon č. 186/1992 Sb.,

o služebním poměru příslušníků Policie ČR

Zákon č. 155/1995 Sb.,

o důchodovém pojištění

Zákon č. 236/1995 Sb.,

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

Zákon č. 201/1997 Sb.,

o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Zákon č. 82/1998 Sb.,

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon č. 220/1999 Sb.,

o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

Zákon č. 221/1999 Sb.,

o vojácích z povolání

Zákon č. 308/1999 Sb.,

o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry

Zákon č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 118/2000 Sb.,

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Zákon č. 238/2000 Sb.,

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 245/2000 Sb.,

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Zákon č. 416/2001 Sb.,

o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky

Zákon č. 475/2001 Sb.,

o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě.

Zákon č. 218/2002 Sb.,

o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Zákon č. 312/2002 Sb.,

o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 425/2002 Sb.,

kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003

Nařízení vlády č. 251/1992 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací

Nařízení vlády č. 252/1992 Sb.,

o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

Nařízení vlády č. 253/1992 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí

Nařízení vlády č. 86/1993 Sb.,

o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb.,

o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí a za práci v noci

Nařízení vlády č. 79/1994 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb.,

kterým se provádí zákoník práce

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb.,

o minimální mzdě

Nařízení vlády č. 68/1997 Sb.,

kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Nařízení vlády č. 163/1997 Sb.,

kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997

Nařízení vlády č. 222/1997 Sb.,

kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky

Nařízení vlády č. 47/1998 Sb.,

o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby ČR

Nařízení vlády č. 63/1998 Sb.,

o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je muda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Nařízení vlády č. 116/1998 Sb.,

kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Nařízení vlády č. 320/1998 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

Nařízení vlády č. 283/1999 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

Nařízení vlády č. 447/2000 Sb.,

o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,

k provedení zákona o požární ochraně

Nařízení vlády č. 293/2001 Sb.,

o zavedení letního času v letech 2002 až 2006

Nařízení vlády č. 464/2001 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Nařízení vlády č. 103/2002 Sb.,

o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Nařízení vlády č. 140/2002 Sb.,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

Nařízení vlády č. 289/2002 Sb.,

kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Nařízení vlády č. 60/2003 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

Vyhláška č. 140/1968 Sb.,

o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání

Vyhláška č. 77/1981 Sb.,

o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

Vyhláška č. 18/1991 Sb.,

o jiných úkonech v obecném zájmu

Vyhláška č. 21/1991 Sb.,

o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

Vyhláška č. 115/1992 Sb.,

o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností ve znění vyhl. č. 232/1997 Sb.

Vyhláška č. 125/1993 Sb.,

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Vyhláška č. 13/1995 Sb.,

jímž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby ČR mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru a funkce, ve kterých mohou být výjimečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru

Vyhláška č. 284/1995 Sb.,

kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

Vyhláška č. 35/1997 Sb.,

kterou se stanoví podrobnosti zřizování společenky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací

Vyhláška č. 139/1997 Sb.,

o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců

Vyhláška č. 261/1997 Sb.,

kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Vyhláška č. 51/1998 Sb.,

kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)

Vyhláška č. 31/2000 Sb.,

o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby

Vyhláška č. 161/2000 Sb.,

kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky

Vyhláška č. 166/2000 Sb.,

kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 497/2000 Sb.,

kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby

Vyhláška č. 89/2001 Sb.,

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhláška č. 161/2001 Sb.,

kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 323/2001 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 114/2002 Sb.,

o fondu kulturních a sociálních potřeb

Vyhláška č. 187/2002 Sb.,

kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 287/2002 Sb. Sb.,

kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky

Vyhláška č. 537/2002 Sb. Sb.,

kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003

Vyhláška č. 569/2002 Sb. Sb.,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 411/1991 Sb.,

Úmluva o ochraně mzdy č. 95

Sdělení MŠMT k nařízení vlády č. 352/1997 Sb.,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení MPSV č. 443/2001 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti.

Sdělení MPSV č. 572/2002 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti


Název rubriky - Pracovní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.3.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv