K problematice sexuálního obtěžování

Každý zaměstnavatel by měl -de lege lata vyvíjet úsilí k předcházení výskytu sexuálního obtěžování v jeho podniku. K dosažení takového cíle by jej ostatně měl - de lege ferenda- motivovat i právní řád, resp. jeho legislativní opatření. Článek se snaží nastínit problematiku sexuálního obtěžování v kontextu našeho práva a práva EU

Dosavadní zásada, ľe nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneuľívat na újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu se doplňuje o výslovný zákaz poniľování lidské důstojnosti v pracovněprávních vztazích. Tato úprava je navrhována předevąím v souladu s rezolucí Rady ES č.90/C/157/02 o ochraně důstojnosti ľen a muľů na pracoviąti a doporučení Komise č.92/131/EEC.

Za poniľování lidské důstojnosti je třeba v souladu s principy rovnosti muľů a ľen v  pracovněprávních vztazích povaľovat i takové neľádoucí sexuální chování na pracoviąti, které je nevítané, nevhodné nebo uráľlivé, čímľ vytváří nepřátelskou atmosféru na  pracoviąti, nebo které můľe být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Neľádoucí sexuální chování se můľe týkat jak zaměstnanců ve stejném funkčním postavení, tak i zaměstnanců ve vztahu vzájemné podřízenosti. Neľádoucí chování sexuální povahy proto můľe být za určitých okolností v rozporu s principem rovného zacházení ve smyslu čl. 3,4 a 5 směrnice ES č. 76/207/EEC.

V zájmu zvýąení ochrany zaměstnanců a zlepąení vynutitelnosti jednotlivých ustanovení pracovněprávních předpisů se stanoví, ľe ".zaměstnavatel nesmí přímo či nepřímo postihovat nebo znevýhodňovat zaměstnance z toho důvodu, ľe se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, a' jiľ formou stíľnosti nebo cestou soudního sporu.".

Dojde-li v pracovněprávních vztazích k poruąování práv či povinností vyplývajících z rovného zacházení s muľi a ľenami, nebo k poniľování lidské důstojnosti formou neľádoucího sexuálního chování na pracoviąti, má postiľený zaměstnanec právo se  domáhat, aby zaměstnavatel upustil od tohoto poruąování nebo jednání, aby odstranil následky tohoto poruąování nebo jednání a aby zaměstnanci bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud v konkrétním případě nebude postačující upuątění od neľádoucího chování nebo jednání, protoľe byla ve značné míře sníľena důstojnost zaměstnance nebo jeho váľnost na pracoviąti, má zaměstnanec právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. O výąi náhrady bude rozhodovat soud.


Název rubriky - Pracovní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Renáta Matejková

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv