K obecným problémům spojených s harmonizací práva ČR s právem ES

Závazek harmonizovat vnitrostátní právo ČR s právem ES, které vyplývá ve s vé obecné podobě z článku 69 Asociační dohody, naráží na určité problémy.

Jde zejména o tyto oblasti:

1. nedostatek informací o komunitární legislativě
2. kvalifikované a přesné překlady příslušných právních aktů ES
3. nedostatek věcných a právních analýz aktů ES
4. porovnání naší úpravy s příslušnou úpravou v ES
5. volby vhodného legislativního opatření k realizaci právního aktu ES
6. navržení úpravy nebo vhodných zmocnění k vydání prováděcích předpisů
7. posouzení slučitelnosti a prohlášení o slučitelnosti daného právního předpisu s právem ES

Sbližování práva ČR s právem ES je poměrně těžký legislativní úkol a pro jeho úspěšnou realizaci je zapotřebí zejména aby:

1. nově přijímané právní předpisy byly kompatibilní s právem ES
2. dosud platné předpisy ČR byly uvedeny v soulad s právem ES
3. nová legislativa ES byla soustavně sledována a byly vyhodnocovány a realizovány podmínky vyplývající z ní pro harmonizaci

De lege ferenda by stranou také neměla zůstat ani problematika zajištění přímého účinku a přednosti komunitárního práva. V případě zřizovacích a revidujících smluv, stejně jako v celé řadě dalších pramenů primárního práva, které tvoří "Ústavu ES", pouze obecný odkaz nestačí. Zřizovací smlouvy nejsou běžnými smlouvami . Je třeba přednostně vycházet ze supranacionálního charakteru organizací, ke kterým ČR přistoupí, a formulovat expressis verbis rozsah a způsob delegací výsostných práv států na orgány EU. V současné době je v Ústavě obsažen pouze prvek mezinárodněprávní , schází však prvek supranacionální


Název rubriky - Pracovní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv