Práva a povinnosti uchazeče.

Jaká jsou práva a povinnosti uchazeče o zaměstnaní?

Práva uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání má právo na:
- Zprostředkování vhodného zaměstnání. Tím se rozumí činnost zaměřená na  vyhledávání vhodného zaměstnání pro občana, který se o práci uchází (i vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá pracovní síly). Součástí zprostředkování je též činnost informační a poradenská. Vhodným zaměstnáním se rozumí zaměstnání, které odpovídá zdravotnímu stavu uchazeče, s přihlédnutím k jeho věku, kvalifikaci a schopnostem, délce předchozích dob zaměstnání a možnosti ubytování. Námitku zdravotní nevhodnosti doporučovaného zaměstnání je uchazeč povinen dokladovat objektivním sdělením lékaře.
- Rekvalifikaci nezbytnou k pracovnímu uplatnění ve vhodném zaměstnání.
- Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Doba po kterou je občan veden v evidenci uchazečů o zaměstnání se započítává jako: - účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, po kterou náleží hmotné zabezpečení, a  v rozsahu tří let po dobu, kdy hmotné zabezpečení nenáleží
- doba trvání pracovního poměru pro stanovení výměry dovolené na zotavenou
- doba po kterou je plátcem zdravotního pojištění uchazeče stát
Uchazeč - pojištěnec je povinen ohlásit příslušné Zdravotní pojišťovně nejpozději do  osmi dnů, že se stal uchazečem o zaměstnáni, nebo že jeho evidence uchazeče o zaměstnáni skončila. Pokuta za nesplněni oznamovací povinnosti může činit až l0 000 Kč ( zákon č..48/1997 Sb.,).

Povinnosti uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání je povinen:
- poskytnout úřadu práce na jeho vyzvání potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se při tom jeho pokyny, tj.:
- osobně se dostavovat k projednávání otázek souvisejících se zprostředkováním zaměstnání v termínech určených úřadem práce
- jednat podle pokynu úřadu práce o nástupu do zaměstnání se zaměstnavatelem, k  němuž byl doporučen a o výsledku jednání informovat úřad práce.

Uchazeč, který nemůže poskytnout úřadu práce na jeho vyzvání potřebnou součinnost z důvodu nemoci nebo ošetřování člena rodiny, je povinen tuto skutečnost osvědčit potvrzením o pracovní neschopnosti nebo jinou objektivní lékařskou zprávou. Hlášení o vzniku a ukončení pracovní neschopnosti je uchazeč povinen podat úřadu práce bez zbytečného odkladu. Jiné, než zdravotní překážky, je též povinen prokázat vhodným objektivním důkazem.

- bezodkladně, nejpozději do sedmi kalendářních dnů, oznamovat nástup do zaměstnání (jiné pracovní činnosti) a další skutečnosti rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to zejména

- nástup vojenské základní (náhradní služby) a civilní služby
- nástup vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
- vznik nároků na peněžité dávky nemocenského pojištění (zabezpečení), které nahrazují ušlou mzdu (výdělek)
- vznik nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod
- přerušení rekvalifikace dohodnuté s úřadem práce
- změnu trvalého pobytu.

Uchazeč o zaměstnání může být z evidence vyřazen, jestliže bez vážných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo jestliže úmyslné maří součinnost s úřadem práce. v těchto případech může být znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců, pokud o zprostředkování zaměstnání požádá.

Důležité písemnosti, zejména rozhodnutí, se doručují do vlastních rukou. Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen , ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručovatel jej vhodným způsobem uvědomí, že písemnost přijde znovu doručit ve stanovený den a hodinu. Zůstane-li nový pokus o doručení bezvýsledný, doručovatel uloží písemnost na poště a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů po uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení (§ 24 správního řádu)

Hmotné zabezpečení

Hmotné zabezpečení náleží uchazeči o zaměstnání, kterému není do sedmi kalendářních dnů ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání zprostředkováno vhodné zaměstnání, pokud zároveň splňuje podmínku celkové doby předchozího zaměstnání v délce alespoň 12 měsíců v  posledních třech letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Jako doba zaměstnání se započítává i doba - studia (přípravy pro povolání)
- přípravy občana se změněnou pracovní schopností pro pracovní uplatnění
- výkonu vojenské základní (náhradní) služby v Armádě České republiky
- výkonu civilní služby
- osobní péče o dítě ve věku do tří let nebo dítě do 18 let věku, je-li dlouhodobě těžce dravotně postižené vyžadující mimořádnou péči
- osobní péče o blízkou, převážné nebo úplné bezmocnou osobu nebo blízkou částečně bezmocnou osobu starší 80 let
- pobírání plného invalidního důchodu

Uvedené doby se nezapočítávají, pokud spadají do doby zaměstnání; kryjí-li se navzájem, započítávají se jen jednou.

Uchazeč o zaměstnání je povinen osvědčit úřadu práce skutečnosti rozhodné pro poskytování hmotného zabezpečení a změny těchto skutečností ohlašovat nejpozději do sedmi kalendářních dnů. Uchazeč o zaměstnání je povinen předložit úřadu práce zejména doklady, osvědčující následující skutečnosti:

- potvrzení o době zaměstnání v posledních třech letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání, včetně potvrzení o dobách započítávaných jako doba zaměstnání potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku od posledního zaměstnavatele; u osob samostatné výdělečné činných potvrzení OSSZ o posledním vyměřovacím základu pro účely důchodového pojištění.

Hmotné zabezpečení se neposkytuje, jestliže uchazeč o zaměstnání:
*splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod s výjimkou podmínek pro nárok na starobní důchod, na nějž vzniká nárok před dosažením potřebného věku, v období do dosažení tohoto věku, nebo podmínek pro nárok na plný invalidní důchod, s výjimkou plného invalidního důchodu občana, který je plně invalidní proto, že je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.
*je hmotně zabezpečen peněžitými dávkami nemocenského pojištění (zabezpečení) nahrazujícími ušlou mzdu (výdělek)
*nastoupil vojenskou základní (náhradní) službu, civilní službu, vazbu nebo výkon trestu odnětí svobody
*úmyslně maří součinnost s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání
*bez vážných osobních nebo rodinných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo rekvalifikaci

Za vážné osobní nebo rodinné důvody se považuje:
nezbytná osobní péče o dítě do tří let
nezbytná osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, které vyžaduje mimořádnou péči a není umístěno v ústavu pro tyto děti
nezbytná osobní péče o blízkou osobu, která je převážně nebo úplné bezmocnou osobou nebo blízkou částečně bezmocnou osobou starší 80 let, která není umístěna v ústavu sociální péče nebo odborném zdravotnickém zařízení
povinná školní docházka dětí a docházka dětí do předškolního zařízení místo výkonu a povaha zaměstnání druhého manžela
v posledních šesti měsících opětovně ukončil zaměstnání sám bez vážných důvodů, nebo s  ním v této době bylo zaměstnání ukončeno pro neuspokojivé pracovní výsledky nebo pro porušování povinností vyplývajících ze zaměstnání

Za vážné důvody pro ukončení pracovního poměru se považují důvody: osobní a rodinné (viz. předcházející bod)
porušení povinností zaměstnavatelem, které zaměstnavateli ukládají právní předpisy, kolektivní smlouvy nebo sjednané pracovní podmínky
zdravotní důvody, pro které nemohl zaměstnání vykonávat podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení, popř. po dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Hmotné zabezpečení náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Hmotné zabezpečení se poskytuje uchazeči o zaměstnání nejdéle po dobu šesti měsíců (podpůrčí doba).Uchazeči o zaměstnání, kterému územní orgán práce zabezpečuje rekvalifikaci se hmotné zabezpečení poskytuje až do ukončení rekvalifikace.

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba:

po kterou byl uchazeč hmotně zabezpečen peněžitými dávkami nemocenského pojištění, které mu nahrazují ušlou mzdu (výdělek) a z tohoto důvodu mu nebylo hmotné zabezpečení poskytováno (např. pracovní neschopnost v ochranné lhůtě ze zaměstnání)
po kterou bylo uchazeči poskytováno hmotné zabezpečení z důvodu pracovní neschopnosti. krátkodobého zaměstnání, pokud uchazeč přijal zaměstnání, v němž může konat práci jen po kratší pracovní dobu a toto zaměstnání mu bylo zprostředkováno na dobu kratší šesti měsíců vojenské základní (náhradní ) služby a civilní služby

Do podpůrčí doby se započítává doba:

- po kterou byl uchazeč vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, protože odmítl bez vážných osobních nebo rodinných důvodů nastoupit do vhodného zaměstnání, nebo jestli úmyslně mařil součinnost s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání
- po kterou byl uchazeč ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody
- po kterou nebylo uchazeči poskytováno hmotné zabezpečení, protože bez vážných osobních nebo rodinných důvodů odmítl nastoupit do vhodného zaměstnání nebo neplnil po delší dobu podstatné povinnosti při rekvalifikaci nebo úmyslně mařil součinnost s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání a nebo v posledních šesti měsících opětovně ukončil zaměstnání sám bez vážných důvodů nebo s ním v této době bylo zaměstnání ukončeno pro neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušování povinností vyplývajících ze zaměstnání.

Uchazeči o zaměstnání, kterému neuplynula v poslední evidenci podpůrčí doba a v době mezi poslední a novou evidencí nebyl zaměstnán anebo byl zaměstnán po dobu kratší než jeden měsíc, a zároveň splňuje podmínku celkové doby předchozího zaměstnání alespoň 12 měsíců v posledních třech letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání, se  poskytne hmotné zabezpečení po zbývající část podpůrčí doby.

Uchazeči o zaměstnání náleží po uplynutí podpůrčí doby opět hmotné zabezpečení, pokud po této době nastoupil do zaměstnání , které trvalo alespoň šest měsíců a zároveň splňuje podmínku celkové doby předchozího zaměstnání v délce alespoň 12 měsíců v posledních třech letech před podáním žádosti. Doba zaměstnání v délce šesti měsíců se nevyžaduje v případech kdy uchazeč ukončil zaměstnání z důvodů, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost , kterou měl podle právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek nebo nemohl podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení, popřípadě pro dosažení nejvyšší přípustné expozice zaměstnání vykonávat.

Po uplynutí podpůrčí doby je uchazeč o zaměstnání hmotně zabezpečen podle předpisů o  sociálním zabezpečení. Podle těchto předpisů je zabezpečen také v případě, kdy mu nárok na hmotné zabezpečení podle zákona o zaměstnanosti nevznikl a nebo v případě, kdy hmotné zabezpečení nedosahuje částky životního minima platné v době kdy mu nárok na hmotné zabezpečení vznikl.

Výše hmotného zabezpečení se stanoví v prvních třech měsících ve výši 50%, ve zbývajícím období 40% a při nástupu rekvalifikačních kurzů, na které byl uchazeč vyslán úřadem práce, 60% průměrného čistého měsíčního výdělku, kterého uchazeč dosáhl v posledním zaměstnání. Pro uchazeče, který před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost a byl účasten důchodového pojištění, se hmotné zabezpečení stanoví obdobně z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro uchazeče, kterému nárok na hmotné zabezpečení vznikl započtením náhradní doby, nebo který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního výdělku, se stanoví hmotné zabezpečení příslušnou procentní sazbou z částky životního minima platného pro jednotlivého občana staršího 26 let.

Hmotné zabezpečení může činit nejvýše 2,5 násobek životního minima a při rekvalifikaci 2,8 násobek životního minima platného pro jednotlivého občana staršího 26 let.

Zákon č.l /1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, pamatuje i na situaci uchazeče o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností a přesně stanoví podmínky, kdy se k hmotnému zabezpečení poskytuje zvýšení na manželku a děti.

Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit hmotné zabezpečení nebo jeho část bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že rozvázání pracovního nebo služebního poměru uchazeče o zaměstnání je neplatné nebo že jeho zaměstnání trvá a zaměstnavatel je povinen za dobu nepřidělování práce poskytnout náhradu mzdy nebo peněžní náhradu. bylo-li dodatečně zjištěno, že splňoval podmínky pro nárok na důchod, které brání poskytování hmotného zabezpečení.
Hmotné zabezpečení se vyplácí v měsíčních splátkách pozadu. Dávky hmotného zabezpečení se nevyplácejí do ciziny a hmotné zabezpečení se neposkytuje po dobu pobytu uchazeče v  cizině přesahující 30 dnů.

Zjistí-li se, že hmotné zabezpečení bylo přiznáno nebo poskytováno v nižší částce než v  jaké náleželo nebo přiznáno nebylo, hmotné zabezpečení se uchazeči dodatečné přizná, zvýší nebo doplatí. Nárok na dodatečné poskytnutí hmotného zabezpečení nebo jeho části zaniká uplynutím lhůty tří let.

Bylo-li uchazeči o zaměstnání hmotné zabezpečení jeho zaviněním přiznáno neprávem nebo ve vyšší částce než skutečně náleželo, zejména proto, že zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost (týká se i uchazeče, který po skončení studia během prázdnin neuvedl, že bude pokračovat v dalším studiu), nebo nesplnil oznamovací povinnost, je uchazeč povinen vrátit neprávem přijaté hmotné zabezpečení nebo jeho část.

O vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, přiznání, nepřiznání, odejmutí, zastavení nebo vrácení výplaty hmotného zabezpečení rozhoduje úřad práce podle zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení. Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce v případech odejmutí hmotného zabezpečení nebo vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání nemá odkladný účinek.V případě rozhodnutí, které se týká hmotného zabezpečení, o němž bylo rozhodnuto v odvolacím řízení podle obecných předpisů o správním řízení, může být podán návrh na jeho přezkoumání krajskému soudu.

Osobní údaje o uchazeči o zaměstnání může úřad práce sdělovat pro účely zprostředkování zaměstnání, v ostatních případech jen s jeho výslovným souhlasem, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

Porušení povinnosti poskytnout úřadu práce na jeho výzvu potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 1000 Kč. Přestupkem je též, uvede-li uchazeč o zaměstnání v Čestném prohlášení nepravdivý údaj o tom, že nevykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo neohlásí změnu této skutečnosti uvedené v Čestném prohlášení. Za tento přestupek mu lze uložit pokutu do 10 000 Kč (§ 15 zák. č. 9/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv