Realizace zaměstnávání cizinců.

Jaký je běžný postup při realizaci zaměstnávání cizinců?

Podmínky zaměstnávání cizinců v České republice jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti, podle kterého cizinci nebo osoby bez státní příslušnosti mohou být zaměstnáni na území ČR za předpokladu, že jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a povolení k pobytu.

Obdobně jako k přijetí do zaměstnání se povolení k zaměstnání vyžaduje i tehdy, má-li cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti vykonávat práci na území ČR v pracovním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho k výkonu této práce vyslal na základě obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.

O povolení získávat zaměstnance ze zahraniční a o povolení k zaměstnání cizince rozhoduje vždy ÚP, v jehož územní působnosti bude zaměstnávání vykonáváno.

Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí, jakož udělení povolení k zaměstnání cizinci podléhá správnímu poplatku.

Výjimku z ustanovení předcházejících odstavců mají občané SR, kteří jsou zaměstnáni na území ČR na základě Smlouvy mezi ČR a SR o vzájemném zaměstnávání občanů č. 227/1993 Sb. a Správního ujednání mezi MPSV ČR a MPSVR SR ke Smlouvě mezi ČR a  SR o vzájemném zaměstnávání občanů.

Občana SR registruje tuzemský zaměstnavatel u ÚP v místě svého sídla. Zahraniční zaměstnavatel, který vysílá občana SR k výkonu práce na území ČR, registruje tohoto občana u ÚP v místě výkonu práce.

Zaměstnavatel:

Možnost získávat zaměstnance ze zahraničí je podmíněno zákonem stanovenou podmínkou, že cizince lze získávat pouze na pracovní místo, které je zaměstnavatelem nahlášeno na úřadu práce jako volné a na které nelze přijmout občana ČR, zejména uchazeče o  zaměstnání. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Žádost o povolení získávat zaměstnance ze zahraničí podává zaměstnavatel u úřadu práce v místě výkonu práce budoucího zaměstnance. K žádosti předloží zaměstnavatel úředně ověřenou kopii těchto dokladů: výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění nebo jiné potvrzení statutu organizace, např. zakládací listinu společenské organizace, a pod.

Na vyžádání ÚP zaměstnavatel doloží v rámci správního řízení:

jakým způsobem nedostatek pracovních sil řešil ( inzerce, burza pracovních sil, neúspěšná nabídka zaškolení a pod.);
bližší charakteristiku pracovní činnosti, na kterou bude cizinec přijímán; popis ubytovacích podmínek umožňující posouzení, zda ubytování odpovídá hygienickým předpisům;
Předpokladem pro udělení povolení získávat zaměstnance ze zahraničí je, že zaměstnavatel nabídne cizinci tytéž pracovní a mzdové podmínky obvyklé u  bčana ČR ve stejném pracovním zařazení podle platných právních předpisů, případně v souladu s kolektivními smlouvami nebo pracovními smlouvami a  že bude cizinec sociálně a zdravotně pojištěn.

Za tímto účelem ÚP vyžádá od zaměstnavatele návrh pracovní smlouvy, který vedle údajů vyplývajících ze zákoníku práce (tj. druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce a den nástupu do práce) bude též obsahovat:
- dobu předpokládaného výkonu práce;
- výši hrubé mzdy za vykonanou práci;
- adresu ubytování a způsob jeho úhrady.

K návrhu pracovní smlouvy je třeba doložit
- způsob zajištění finančních prostředků na cestu do státu trvalého pobytu při ukončení pracovního poměru (včetně předčasného);
- úředně ověřené potvrzení o poskytnutí ubytování na předpokládanou dobu zaměstnání.

Pokud zaměstnavatel obdrží od úřadu práce povolení získávat zaměstnance ze zahraničí, každý cizinec musí před zahájením pracovní činnosti u tohoto zaměstnavatele získat povolení k zaměstnání od úřadu práce příslušného podle místa výkonu práce a povolení k pobytu za účelem tohoto zaměstnání.

Jestliže zaměstnavatel obdrží od ÚP povolení získávat zaměstnance ze zahraničí, může tyto cizince zaměstnávat pouze za předpokladu, že mají

- platné povolení k zaměstnání od ÚP podle místa výkonu práce,
- platné povolení k pobytu za účelem zaměstnání,
- písemně uzavřenou pracovní smlouvu na dobu, která je v  souladu s dobou uvedenou ÚP na  rozhodnutí o povolení k zaměstnání cizince a za předpokladu, že je zaměstnavatel přihlásil k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění.

Povinnost zaměstnavatele oznámit ÚP do 5-ti kalendářních dnů obsazení volného pracovního místa (nově vytvořeného nebo uvolněného) platí i v případě, bylo-li obsazeno cizincem.
Povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí potřebuje též zaměstnavatel, který již na  základě příslušných povolení cizince zaměstnává a hodlá ho převést do jiného místa výkonu práce mimo okres, pro který mu bylo vydáno povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí.
Povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí nepotřebuje zahraniční zaměstnavatel, který své zaměstnance vyšle do ČR k výkonu práce na základě obchodní nebo jiné smlouvy, uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.

Cizinec:
O povolení k zaměstnání žádá cizinec, který
-chce být zaměstnán na území ČR v pracovněprávním vztahu k tuzemské právnické nebo fyzické osobě. Do této skupiny patří též např. společníci, jednatelé, členové dozorčích rad, prokuristé, komandisté komanditní společnosti apod., kteří kromě této činnosti chtějí být v pracovně právním vztahu k této obchodní společnosti založené dle Obchodního zákoníku;
- je v pracovněprávním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho vysílá k výkonu práce na území ČR na základů obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.

K žádosti cizinec přiloží:
- fotokopii stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince;
- úředně ověřenou kopii dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.); doklad bude přeložen do českého jazyka a též úředně ověřen;
- zdravotní průkaz, jedná-li se o výkon práce ve zdravotnictví, pohostinství, potravinářství nebo v oborech, které to vyžadují.
Účastníkem tohoto správního řízení je cizinec, který může být v řízení zastoupen jím zplnomocněným zástupcem (zpravidla zaměstnavatelem), a to na základě a v rozsahu písemné plné moci.

Povolení k zaměstnání vydává ÚP na pracovní místo, které je hlášeno zaměstnavatelem jako volné a zaměstnavatel obdržel povolení získávat na toto volné pracovní místo zaměstnance ze zahraničí.

Povolení k zaměstnání vydává ÚP též na nahlášená volná pracovní místa, která jsou obsazována volbou nebo jmenováním a ke kterým není třeba vydávat zaměstnavateli povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí. Zaměstnavatel v tomto případě písemně doloží, že se jedná o  pracovní místo obsazované na základě volby nebo jmenování.

Povolení k zaměstnání se vydává na dobu určitou, maximálně však na dobu jednoho roku. Cizinec může o povolení k zaměstnání žádat opakovaně.

Povolení k zaměstnání je nepřenosné a obsahuje údaje týkající se 
- zaměstnavatele,
- místa výkonu práce,
- druhu práce,
- doby trvání výkonu práce,
- které jsou ve výroku rozhodnutí výslovně uvedené.

Povolení k zaměstnání je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí. Týká se i druhu zaměstnání a místa výkonu práce. Má-li dojít v době před ukončením platnosti povolení k zaměstnání ke změně některých podmínek uvedených v tomto povolení, cizinec musí požádat místně příslušný ÚP o vydání nového povolení k zaměstnání.

Povolení k zaměstnání se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce vykonávané cizincem na území ČR, t.j. pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, a to i tehdy, dochází-li k  souběhu těchto pracovněprávních vztahů. Pokud cizinec vykonává na území ČR více zaměstnání současně, vyžaduje se povolení k zaměstnání ke každému zaměstnavateli zvlášť a musí být vydáno místně příslušným ÚP, kde je výkon práce realizován.

Na cizince, který je zaměstnáván podle platných právních předpisů ČR, se vztahují po dobu jeho zaměstnání nejen pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce , ale i  předpisy mzdové, předpisy o všeobecném zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv