Povolení k zaměstnávání cizinců

Jaký je postup při vydávání povolení k zaměstnání cizinci v rámci obchodních nebo jiných smluv?

O povolení k zaměstnání musí žádat i cizinec, který bude vykonávat práce na území ČR v pracovněprávním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho k výkonu této práce vysílá na základě obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.

Postup při rozhodování o žádosti cizince ve věci povolení k zaměstnání je obdobný jako u cizince, který bude zaměstnáván v pracovněprávním vztahu k tuzemské právnické nebo fyzické osobě.

Navíc přílohou žádosti o povolení k zaměstnání je kopie obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou a tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou a kopie dokladu opravňující zahraniční subjekt hospodářské činnosti k provádění činností, které jsou předmětem obchodní nebo jiné smlouvy. Pokud se jedná o skupinu, předkládají se  tyto doklady pouze v jednom výtisku. Tyto přílohy předkládá zahraniční zaměstnavatel přeložené do českého jazyka a úředně ověřené.

Cizinec zaměstnaný zahraničním zaměstnavatelem a vyslaný k výkonu práce do ČR je odměňován v souladu s pracovní smlouvou, kterou má uzavřenou se svým zaměstnavatelem. Uzavřená pracovní smlouva, jakož i zdravotní pojištění a sociální zabezpečení se řídí zpravidla předpisy platnými v zemi zaměstnavatele, který za obsah smlouvy i plnění pojištění nese plnou zodpovědnost.

Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených mezinárodních smluv

Zaměstnávání cizinců na základě mezinárodních smluv se řídí platnými právními předpisy, pokud není v těchto dohodách stanoveno jinak.

Mezinárodní smlouvy respektují právní předpisy smluvních států a zároveň zohledňují jejich požadavky na administrativní postup realizující vzájemné zaměstnávání a popřípadě umožňují stanovit limity zaměstnávaných cizinců pro jednotlivé kalendářní roky.

Postupy ÚP při realizaci udělení, neudělení a odnětí povolení k zaměstnání cizinci jsou zpravidla stanoveny zásadami k příslušným mezinárodním smlouvám nebo k prováděcím protokolům.

Opakované vydání povolení k zaměstnání a povolení k  pobytu

Cizinec může před uplynutím doby platnosti povolení k zaměstnání požádat příslušný ÚP o nové (opakované) vydání povolení k zaměstnání.

O prodloužení povolení k pobytu rozhodují orgány SCPP příslušné podle místa ubytování.

Ukončení platnosti povolení k zaměstnání - sankce

Platnost povolení k zaměstnání zaniká v případě, že

- uplyne doba, na kterou bylo vydáno,
- skončí zaměstnání před uplynutím doby , na kterou bylo vydáno,
- uplyne doba, na kterou bylo vydáno povolení k pobytu, nebo zánikem povolení k pobytu z jiných důvodů.

Povolení k zaměstnání se cizinci odejme na základě rozhodnutí ÚP v případě, že cizinec nedodržel podmínky stanovené rozhodnutím o povolení k zaměstnání. Vzory tiskopisů rozhodnutí o odejmutí jsou k dispozici v OK systému. Cizinec, který je zaměstnán bez povolení k zaměstnání, může být sankcionován podle právních předpisů platných na tomto úseku.
Zaměstnavatel, který cizince zaměstná bez příslušných povolení, může být sankcionován podle právních předpisů platných na úseku zaměstnanosti.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv