Zaměstnávání cizinců

Existují nějaké výjimky od standartního postupu zaměstnávání cizinců? Jsou někteří cizinci zvýhodněni?

Ano, výjimky existují. Zvláštní případy při udělování povolení k zaměstnání cizinci Povolení k zaměstnání s ohledem na situaci na trhu práce se vydává též cizinci, který bude

- zaměstnán v příhraniční oblasti s denním nebo týdenním dojezdem do místa svého trvalého pobytu v sousedním státu;
- sezónním zaměstnancem na dobu šesti měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními uplyne doba nejméně šesti měsíců.
- zaměstnán za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném povolání (stáž) v časově vymezeném období na dobu nejdéle jednoho roku. Toto období zaměstnání může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v ČR;
- vykonává soustavnou vzdělávací činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy.

Povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce se vydává též cizinci
- o němž to stanoví mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů;
- do 26 let věku zaměstnaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami.

V těchto případech se nejedná o místa, která jsou hlášena jako volná a na jejichž obsazení cizincem není třeba požadovat povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí podle § 19 zák. č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Povolení k zaměstnání se nevyžaduje u cizince, který

- má přiznáno postavení uprchlíka nebo o přiznání tohoto postavení požádal;
- má povolení k trvalému pobytu na území ČR;
- je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na  území ČR, pokud je mezinárodní smlouvou sjednanou jménem vlády ČR zaručena vzájemnost. Zaměstnavatel v tomto případě informuje nejpozději do 8 kalendářních dnů od nástupu cizince do zaměstnání místně příslušný ÚP. Tato informace má význam pro kontrolní a statistické účely.
- je výkonným umělcem, pedagogickým pracovníkem, akademickým pracovníkem vysoké školy, vědeckým pracovníkem, který je účastníkem vědeckého setkání, žákem nebo studentem do  26 let věku, sportovcem , osobou, která v ČR zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává,osobou, která provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce, a jejichž pobyt na území ČR nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce. Zaměstnavatel v tomto případě informuje nejpozději do 8 kalendářních dnů od nástupu cizince do zaměstnání místně příslušný ÚP. Tato informace má význam pro kontrolní a statistické účely.

- je zaměstnán na území ČR podle mezinárodní smlouvy, jíž je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů;
- je členem záchranné jednotky a  poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o  vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelných pohrom a v případě humanitární pomoci;
- je zaměstnán v mezinárodní hromadné dopravě;
- je akreditovaný v oblasti sdělovacích prostředků;
- je příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky smluvní strany Severoatlantické smlouvy;
- požívá diplomatických a konzulárních výsad a imunit podle mezinárodního práva,

Pod režimem zákona o zaměstnanosti nepatří cizinec, který
- provozuje pracovní činnost na základě živnostenského oprávnění a registrace v obchodním rejstříku, vykonává na území ČR činnost v rámci výměnných stáží studentů a mladých absolventů vysokých škol, pokud probíhá za následujících podmínek:
- účelem výměnné stáže je vzdělávání, včetně tzv. celoživotního, případný výkon pracovní činnosti je součástí tohoto vzdělávání,
příjem cizince na území ČR není odvozen od jeho pracovního výkonu a podmínky poskytování tohoto příjmu jsou založeny smlouvou se zahraniční vysílající organizací (zpravidla formou stipendia nebo příspěvku nadace), nikoliv pracovní smlouvou nebo jinou individuálně sjednanou pracovněprávní dohodou s právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v ČR.
Uvedené podmínky lze prokázat smlouvou (zpravidla o mezinárodní studijní spolupráci), na základě které byl cizinec na území ČR vyslán.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv