Přivýdělek k rodičovskému příspěvku

Jsem na mateřské dovolené a přivydělávám si překlady. Tento rok jsem přeložila knihu, za kterou by mi měl nakladatel ještě letos zaplatit něco kolem 50.000,- Kč. Budou to peníze nezdaněné, musím tedy podat daňové přiznání (jinak by to udělal Referát sociálních věcí Okresního úřadu, od kterého dostávám rodičovský příspěvek a který platí mé zdravotní a sociální pojištění). Chtěla bych vědět, jakou částku si může žena na mateřské přivydělat za rok, aniž by to musela zdaňovat (mám dojem, že něco takového existuje) a jestli je má činnost vlastně přípustná, tedy jestli mi neodeberou rodičovský příspěvek a nepřestanou mi platit sociální a zdravotní pojištění. Živnostenský list nemám, mám s nakladatelem jenom smlouvu o dílo.

Váš problém je poněkud komplikovanější a možná z Vašeho dotazu vyplývají i jiné problémy, kterých si ani nemusíte být vědoma.

Předně rodičovský příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory a jeho úprava je obsažena v zákoně č. 117/1995 Sb. ostátní sociální podpoře v platném znění. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě

a) do čtyř let věku nebo

b) do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

Obecně lze říci, že na výplatu rodičovského příspěvku nemá v kalendářním měsíci rodič nárok, jestliže v kalendářním měsíci při výdělečné činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění (např. zaměstnanecký poměr), dosahuje příjem vyšší než 3.480,- Kč (po odpočtu daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění). 3.840,- Kč je částka na zajištění osobních potřeb rodiče.

Jestliže je rodič osobou samostatně výdělečně činnou a tato činnost zakládá účast na důchodovém pojištění, pak se mu vyplácí rodičovský příspěvek zálohově v kalendářním měsíci, v němž podle sdělení rodiče byl jeho příjem, včetně dávek nemocenského pojištění, které byly v tomto měsíci jejich plátcem zaúčtovány, nižší než 3.480,- Kč.

Za samostatně výdělečnou činnost se považuje též výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon. Překlad díla je též autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a spadá pod autorskoprávní ochranu. Jestliže si přivyděláváte překlady pravidelně, pak jste v tomto smyslu osobou samostatně výdělečně činnou.

Jestliže se tedy vyplácel rodičovský příspěvek zálohově, provede se roční zúčtování, Váš roční příjem se bude dělit na dvanáctiny a ty se pak budou posuzovat, zda nejsou vyšší než 3.480,- Kč. Jestliže byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a nebyly přitom splněny podmínky pro výplatu tohoto příspěvku, je rodič povinen vrátit okresnímu úřadu vyplacené částky rodičovského příspěvku, které nenáležely.

Dalším problémem, který z Vašeho dotazu vyplývá, je to, že vytváříte autorské dílo. Na takovou "práci" nelze uzavřít klasickou smlouvu o dílo dle občanského či obchodního zákoníku. Mezi Vámi a nakladatelem by měla být uzavřena tzv. licenční smlouva dle § 46 a následujících autorského zákona. Konkrétně jde o licenční smlouvu nakladatelskou, jejíž specifika upravuje § 56.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.12.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.12.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv