Dohoda o provedení práce - omezení, daně

Dobrý den, mám dotaz k "dohodě o provedení práce". Zda je tato dohoda limitována nějakou částkou měsíčně, kolika procenty je zdaňována a kdo tuto daň platí. Dále prosím ještě o info, pokud je tato dohoda nad rámec hlavního pracovního poměru, musí zaměstnanec tento příjem sám na konci roku přiznat a udělat si daňové přiznání? Děkuji.

Dohodu o provedení práce (která patří mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce, ne však na jiný druh práce. Dohoda o provedení práce se uzavírá písemně nebo ústně. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden; v písemné dohodě, popřípadě v písemném záznamu o ústně uzavřené dohodě má zaměstnavatel mimoto uvést předpokládaný rozsah práce, pokud její rozsah nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu.

S realizací každé dohody o provedení práce je spojen vznik daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). Odměny vyplácené za práce prováděné na základě dohod o provedení práce se nezahrnují do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Zdanění odměny provádí zaměstnavatel s přihlédnutím k tomu, zda zaměstnanec u něj podepsal či nikoliv prohlášení k dani z příjmu ze závislé činnosti. V případě, že zaměstnanec prohlášení nepodepsal, odvádí zaměstnavatel u příjmů do 3.000,- Kč měsíčně z jedné dohody o provedení práce tzv. srážkovou daň se sazbou 15% (§ 6 odst. 4 ve spojení s § 36 odst. 2 písm. c\ bod 4). Tato daň je při splnění uvedených podmínek konečná a nezahrnuje se do případného ročního zúčtování. V ostatních případech se platí stejná daň z příjmu jako u jiné závislé činnosti (např. hlavního pracovního poměru) a zaměstnanec podává daňové přiznání sám.

U dohody o provedení práce se neplatí pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Proto v případě pracovní neschopnosti nebudou zaměstnanci vypláceny nemocenské dávky.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv