Kontrola dodržování léčebného řádu

Smí být postižen písemnou důtkou zaměstnavatele pracovník, který byl postižen srážkou nemocenského ve výši 50% OSSZ za porušování léčebného řádu? Správa toto oznámila zaměstnavateli. Jestliže ano, potom bych rád věděl, podle jakého předpisu. Děkuji.

Je-li pracovník uznán za práce neschponého, pak musí dodržovat stanovený léčebný režim. Jeho kontrolu provádí dle zákona č. 582/1991 Sb. (organizaci a provádění sociálního zabezpečení) okresní správy sociálního zabezpečení. Podnět ke kontrole může dát ošetřující lékaž, zaměstnavatel, nebo úřad práce, který vede práce neschopného občana v evidenci uchazečů o zaměstnání. Výsledek kontroly dodržování léčebného režimu práce neschopným občanem oznamuje okresní správa sociálního zabezpečení práce neschopnému občanu, jestliže bylo zjištěno porušení léčebného režimu, a jeho ošetřujícímu lékaři, zaměstnavateli a úřadu práce, byla-li kontrola dodržování léčebného režimu provedena z jejich podnětu nebo bylo-li zjištěno porušení léčebného režimu.

Zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení provádějící kontrolu dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany jsou povinni se prokázat oprávněním ke kontrole, práce neschopný občan je povinen předložit těmto zaměstnancům doklad o pracovní neschopnosti.

Podle ustanovení § 6 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění je příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vpřípadě, že shledá porušení dodržování léčebného režimu oprávněna rozhodnout o přiznání či nepřiznání dávky nemocenského pojištění nebo o snížení, zastavení její výplaty a o přiznání dávky v menším než požadovaném rozsahu. Toto rozhodnutí je výsledkem řízení, které je upraveno v ustanoveních § 55 a násl. citovaného zákona a je proti němu možný opravný prostředek podle ustanovení § 78 citovaného zákona, kterým je odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek.

Jestliže zaměstnanec pracovníku navíc udělí písemnou důtku, pak může tento postih vyplývat z vnitřního předpisu, popřípadě může být důtka udělena nadřízeným pracovníkem právě z titulu jeho nadřízenosti. Písemná důtka může mít také formu písemného upozornění na možnost výpovědi pro opakovené porušení pracovní kázně (jak jej předpokládá § 46 odst. 1 písm. f/ zákoníku práce)


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv