Zákaz výpovědi, ochranná doba

Co je to ochranná doba? Jsem v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel mi chce dát výpověď. Děkuji za odpověď.

O ochranné době hovoří § 48 zákoníku práce v souvislosti se zákazem výpovědi. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz, pokud si tuto neschopnost úmyslně nevyvolal, nebo nezpůsobil v opilosti, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od povolení lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o šest měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,

b) při povolání ke službě v ozbrojených silách ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz nebo kdy byla uveřejněna vyhláška obsahující hromadný povolávací rozkaz, až do uplynutí dvou týdnů po jeho propuštění z takové služby; to platí obdobně v případě civilní služby,

c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec trvale pečují alespoň o jedno dítě mladší než tři roky,

e) v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v této době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Například - bude Vám dána dvouměsíční výpověď, z níž uplyne jeden měsíc. Vy onemocníte. Po dobu Vaší nemoci výpovědní doba neběží. Až se uzdravíte, začne běžet zbývající měsíc výpovědní doby.

Stručně však musím připomenout, že zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny uvedené v § 46 u odst. 1 písm. a) a b) zákoníku práce, a také z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Zde jsou ještě další podmínky, které však nejsou pro odpověď na Váš dotaz podstatné.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv