Úlevy zaměstnance se ZTP

Zaměstnanec požaduje úlevy v zaměstnání z důvodu zdravotního omezení (náhrada kyčelního kloubu). Zaměstnanec má od revizního lékaře vystavené potvrzení o omezené pracovní schopnosti a vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu, které obecně omezuje výběr práce. Také vlastní průkaz ZTP. Zaměstnanec vyžaduje konkrétní úlevy, které zaměstnavatel nemůže plně zajistit.Děkuji za odpověď.

§ 148 zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům povinnost zaměstnávat zaměstnance se změněnou pracovní schopností na vhodných pracovních místech... Jsou také povinni vytvářet podmínky, aby tito zaměstnanci měli možnost co nejširšího a trvalého pracovního uplatnění, a zlepšovat vybavení pracovišť, aby mohli dosahovat pokud možno stejných pracovních výsledků jako ostatní zaměstnanci a aby jim byla práce co nejvíce usnadněna. Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci má zaměstnavatel povinnost převést zaměstnance na jinou práci.

Jestliže zaměstnanec požaduje úlevy, které zaměstnavatel nemůže zajistit, může být dán důvod výpovědi dle § 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce. Důvod výpovědi je dán, když zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě pozbyl způsobilost konat dosavadní práci. Jestliže se stane částečně invalidním, nemusí být však tyto podmínky splněny. Jestliže je schopen dosavadní práce (nebo jiné stejně kvalifikované práce) za zvlášť ulehčených podmínek, jsou předpoklady k rozvázání pracovního poměru splněny jen tehdy, když zaměstnavatel nemá možnost tyto podmínky vytvořit. Lékařský posudek o zdravotní nezpůsobilosti nesmí připouštět jiný odborný závěr než ten, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl způsobilost vykonávat dosavadní práci. Byla-li dána zaměstnanci výpověď z tohoto důvodu, je zaměstnavatel povinen ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy účinně mu pomáhat při získání nového vhodného zaměstnání.

Nutno připomenout, že z tohoto důvodu může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem se změněnou pracovní schopností jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu státní správy, jinak je výpověď neplatná.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 8.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 8.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv