Dohody a pracích konaných mimo pracovní poměr - hmotná odpovědnost

Nahlíží se na pracovní vztah uzavřený na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jako na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Mám na mysli případnou dohodu o hmotné odpovědnosti.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Jen výjimečně mohou k plnění svých úkolů nebo k zabezpečení svých potřeb uzavírat s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti). Tyto dohody jsou upraveny v části čtvrté zákoníku práce. Je vyloučeno analogicky použit část druhou, která upravuje pracovní poměr. U těchto dohod jde však o vztah zaměstnanec - zaměstnavatel a lze dle § 233 odst. 2 písm. e) sjednat v dohodě podmínky, které jinak část druhá upravuje. To znamená, že není-li v dohodě stanoveno jinak, nemá zaměstnanec např. nárok na dovolenou. Tento nárok může však být zakotven právě v dohodě. Součástí dohody může tak být i dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnance.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv